Privacy

Uw Privacy

Uw privacy is belangrijk bij ons. Wij zijn ons er van bewust dat de gegevens die u ons verstrekt, erg gevoelig zijn.

Al uw gegevens worden zorgvuldig behandeld door de mensen van Alea Care. Alleen de mensen die uw gegevens nodig hebben, hebben hier toegang toe. Verder worden uw gegevens natuurlijk niet zomaar gedeeld met derde partijen.

Wij verwerken gegevens van u, als wij u zorg verlenen. Dit kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zijn. Allereerst is het belangrijk om te weten wat verwerken van persoonsgegevens betekent. Het verwerken van gegevens, houdt het volgende in: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Er zijn een 6-tal juridische gronden waarop wij mogen baseren waarom wij gegevens van u verwerken. Wij zullen dit voornamelijk op basis van een wettelijke verplichting doen, maar ook met uw toestemming. Voor gedetailleerde informatie hierover, kunt u contact met ons opnemen.

Alle gegevens worden binnen Europa opgeslagen, dit houdt in dat de Europese versie van de AVG (de GDPR) altijd van toepassing is uw gegevens. Wij hebben ook contracten gesloten met de partijen waar uw gegevens verwerkt worden.

Hoe lang we uw gegevens bewaren, ligt aan het soort gegeven. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig. Uw medisch dossier moeten wij tot 15 jaar bewaren, dit gebeurt volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Indien u niet wil dat wij bepaalde gegevens bewaren, bent u altijd vrij om een verwijderverzoek in te dienen. Uw rechten staan hier onder beschreven.

Uw rechten hierin zijn expliciet gesteld. U mag de volgende stappen altijd ondernemen:

  • Inzage van uw gegevens
  • Wijziging van uw gegevens
  • Gebruik van gegevens wijzigen
  • Verwijderen van gegevens

U bent natuurlijk niet beperkt tot deze stappen. Gegevens moeten wij ook overdragen naar uw nieuwe zorgverlener, indien u dit nodig acht.

Indien u een verzoek indient, kunnen wij u wel vragen om aan te tonen dat u ook wel echt bent wie u zegt dat u bent. Dit kan aan de hand van gegevens die bij ons bekend zijn. Wij zullen uw gegevens nooit zomaar wissen of overdragen aan anderen.

Indien u vragen of klachten heeft over het privacy-domein, kunt u deze indienen via mt@aleacare.nl.