Onze missie

De missie van Alea Care is:

Werken aan kwaliteit van leven als het leven om een nieuwe balans vraagt.

Samen met de cliënt en zijn/haar omgeving dragen we vanuit onze deskundigheid bij aan het bereiken van een optimale kwaliteit van leven.

Wij willen een vraaggerichte en ondernemende organisatie zijn die, op basis van een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, specialistische dienstverlening biedt aan onze cliënten en hun mantelzorgers door de inzet van medewerkers die met plezier presteren.

onze missie

De visie van Alea Care is:

De vraag van de klant staat centraal

Doelstelling van onze begeleiding en zorg is dat de cliënt zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven. We zijn gericht op het herstel en/of behoud van de persoonlijke autonomie van de cliënt (controle over zijn/haar leven), waarbij de cliënt medeverantwoordelijk is. We ondersteunen de zelfredzaamheid van onze cliënten en werken daarbij samen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. We sluiten aan op de behoeften en wensen van onze cliënten en versterken het beschikbare aanbod.

We hebben onze cliënten gevraagd wat zij willen bereiken.

Dit heeft geleid tot 4 Klantwaarden:

 • Balans
 • Veiligheid
 • Sociale participatie
 • Zelfredzaamheid
Hiervoor hebben we 4 Organisatiewaarden benoemd:

 • Respect
 • Deskundigheid
 • Vraaggerichtheid
 • Maatwerk

Wat mogen onze cliënten van ons verwachten?

We zijn een organisatie die middenin de samenleving staat, die luistert, vraaggericht en proactief is, samenwerkt en redeneert vanuit kansen en mogelijkheden van onze cliënten.

Onze 10 klantbeloften laten zien waar we voor staan:

 1. Toegankelijk
 2. Luisterend oor
 3. Vraaggerichte houding
 4. Denken in kansen en mogelijkheden
 5. Kwetsbaar opstellen
 6. Informatie duidelijk en volledig
 7. Transparant, inzicht in procedures
 8. Integer en betrouwbaar
 9. Afspraak is afspraak
 10. Integraal denken, samenwerken