Cliëntenraad

Alea Care geeft in lijn met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen invulling aan cliëntenparticipatie en -medezeggenschap. De Cliëntenraad van Alea Care behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Alea Care. Het is een officieel medezeggenschapsorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden.

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en adviseert over het beleid van Alea Care vanuit het oogpunt van cliënten. Frequent worden de algemene gang van zaken, de voortgang van de dienstverlening en het te voeren beleid van Alea Care besproken met de directie. Ook wordt gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over (voorgenomen) besluiten.

Alea Care heeft vastgelegd en geborgd dat met de cliëntenraad een voortdurende dialoog is met betrekking tot onderwerpen die direct en indirect de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten betreffen.