Ambulante begeleiding

Ondervindt u belemmeringen ten gevolge van uw handicap of beperking? Dan kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van begeleiding. Een ambulante hulpverlener (begeleider) komt dan regelmatig langs om samen oefeningen te doen of toezicht te houden bij de dagelijkse bezigheden.

Vormen van begeleiding

5

 • Ondersteunt de cliënt bij structuur in het huishouden
 • Het aanleren of behouden van vaardigheden
 • Hulp bieden bij geestesnood of bij een psychiatrisch beeld
 • Het plannen van de dagelijkse activiteiten
 • Samen zoeken naar een zinvolle dagbesteding
 • Het regelen van uw financiën
 • Hulp bieden in denken, concentreren en waarnemen ( bijv. bij dementie )
 • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten
 • Bieden van zeer complexe begeleiding, intensief case-management
 • Bieden van opvoedingsondersteuning bij probleemgedrag
 • Netwerkbreed hulp zoeken, naast andere instanties en ketenpartners
 • Signaleren en doorverwijzen
 • het bieden van een dagprogramma met als doel al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwilligerswerk) of school te vervangen gedurende maximaal negen dagdelen per week.
 • het bieden van activiteiten met als doel een andersoortige vorm van dagstructurering dan arbeid of school (denk aan 65-plussers of mensen zonder arbeidsverleden) en tevens zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk te handhaven en/of gedragsproblematiek te reguleren gedurende maximaal negen dagdelen per week;
 • toezicht in een instelling:
 • als de verzekerde is aangewezen op begeleiding in groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling, dan omvat de zorg ook het vervoer naar en van de instelling wanneer dit medisch noodzakelijk is. Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘medisch noodzakelijkheid’, is het gebrek aan zelfredzaamheid van de verzekerde.

Algemene doelstelling

Het doel van begeleiding is het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen. Het bestaat uit het bieden van praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer.

Wie ontvangen begeleiding?

Begeleiding is beschikbaar voor mensen van alle leeftijden met alle soorten ziekten, stoornissen een aandoeningen.

Begeleiding omvat activiteiten aan mensen met:

 • somatiek (V&V)
 • een psychogeriatrische aandoening (GGZ)
 • een psychiatrische stoornis (GGZ)
 • verstandelijke handicap (GZ)
 • lichamelijke handicap (GZ)
 • zintuiglijke handicap (GZ)

en die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

 • de sociale redzaamheid;
 • het bewegen en verplaatsen;
 • het psychisch functioneren;
 • het geheugen en de oriëntatie;
 • of die matig of zwaar probleem gedrag vertonen.

Hoe krijgt u een indicatie?
Aanvragen

Voor begeleiding heeft u eerst een indicatie van uw gemeente nodig. Dit kan ook via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

AleaCare help u graag bij het aanvragen van een indicatie. Als u al een indicatie heeft, kunnen we meteen iemand langsturen om aan de slag te gaan.

Kosten

Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en of Jeugdwet

Valt uw zorg onder de Wlz, Wmo en of de Jeugdwet, dan worden de meeste kosten vergoed. U dient alleen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK.

Meer weten & aanmelden

Wilt u meer weten of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op via 085-303 81 35 of info@aleacare.nl.